Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van ikfix.nl

ikFix.nl leveringsvoorwaarden

Prijzen:
1. Al onze prijsopgaven zijn in Euro´s en inclusief btw. tenzij anders vermeld.

Betalingen
1. Betaling is uiterlijk verschuldigd voorafgaande aan aflevering of oplevering en kan geschieden op de volgende wijzen:
• PayPal: via uw eigen PayPal account of gekoppelde bankrekening direct bij bestelling, zonder extra kosten
• iDeal: Direct bij bestelling via gekoppelde bankrekening, zonder extra kosten.
• CreditCard: Direct bij bestelling via gekoppelde bankrekening, zonder extra kosten.
• Overschrijven: Vooruit betaling bij bestelling, uw onderdeel wordt verzonden na ontvangst betaling.

Betalingstermijn
Bij iedere betalingswijze dient het factuurbedrag voorafgaande aan levering op bankrekening ikFix.nl/MacRepair bijgeschreven te zijn. Mocht levering zonder betaling hebben plaatsgevonden dan gaat de volgende incassoprocedure in werking:
• De eerste herinnering wordt 14 dagen na oorspronkelijke factuurdatum verstuurd. De betalingstermijn van deze herinnering is 7 dagen.
• De tweede herinnering wordt 21 dagen na oorspronkelijke factuurdatum verstuurd. Deze herinneringsfactuur wordt met EUR 16,50 incasseringskosten verhoogd. De betalingstermijn van deze factuur is 7 dagen.
• Na 28 dagen wordt ivm de wettelijke verplichting hiertoe een ingebrekestelling aangetekend verzonden. De termijn van deze ingebrekestelling is 7 dagen.
• 35 dagen na oorspronkelijke factuurdatum wordt overgegaan tot incassoprocedure, waarbij alle incassokosten en de rente voor rekening van de cliënt komen. ikfix.nl-MacRepair maakt gebruik van de diensten van Excellent Incasso.

Facturatiebasis
1. Alle offertes, opdrachten en reparaties zijn - tenzij uitdrukkelijk anders vermeld - op basis van een niet-bindende voorcalculatie. Facturering vindt altijd plaats op basis van nacalculatie.
2. Facturering van honorarium en goederen vindt altijd plaats op basis van bestede uren en/of materialen.

Leveringen
1. Aan offertes gedaan door ikFix kunnen geen rechten worden ontleend.
3. ikFix.nl is eerst gehouden een opdracht uit te voeren wanneer deze schriftelijk is geaccepteerd. Opdrachten kunnen zonder opgaaf van reden door ikFix.nl worden geweigerd.
4. Goederen blijven na aflevering aan cliënt of aan het adres dat door cliënt is opgegeven, het eigendom van ikFix.nl totdat cliënt het volledige daarvoor verschuldigde bedrag betaald heeft.
6. Bij verzenden van apparatuur is cliënt altijd zelf verantwoordelijk voor verzekering van deze apparatuur tegen risico´s van onder andere brand, diefstal, beschadiging, transportschade.

Reclames
1. Klachten op geleverde diensten/goederen dienen binnen 8 dagen na overdracht apparatuur aan ikFix.nl bekend te worden gemaakt.
2. Klachten over facturen dienen binnen 5 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk of via e-mail naar klantenservice@ikFix.nl te zijn ingediend.
3. Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak tegen ikFix.nl terzake de betreffende gebreken/facturen.

Retouren
1. Bij ongeopende 'zichtverpakking' heeft klant recht op restitutie indien het onderdeel in onbeschadigde toestand is ontvangen door ikFix.nl
2. De klant heeft 14 dagen om het product aan te melden voor retour en na deze periode heeft de klant nog eens 14 dagen om het product werkelijk retour te sturen. De kosten voor het retour sturen van het product komen op rekening van de klant. Nadat de klant aangeeft het product retour te willen sturen zal ikFix.nl binnen 14 dagen het onderdeelbedrag terugstorten aan de klant.
3. Bij opening van door ikFix geleverde 'zichtverpakking' vervalt het recht op restitutie. Op individuele basis kan hiervan worden afgeweken.
4. Bij opening van door ikFix.nl geleverde 'zichtverpakking' geldt altijd een onderzoek & voorraad vergoeding van minimaal 15% met een minimum van 15 euro incl. btw welke in mindering wordt gebracht van eventuele restitutie.

Transport
1. ikFix.nl verzorgt in geen geval het transport van apparatuur. De cliënt kan er wel voor kiezen om ikFix opdracht te geven het transport in eigen naam voor rekening en risico van de cliënt te regelen met vervoerder UPS/PostNL. Indien de cliënt hiervoor kiest, is er sprake van een overeenkomst van lastgeving met ikFix.nl ikFix.nl geeft UPS/PostNL dan de opdracht om het transport voor rekening en risico van de cliënt te verzorgen. ikFix.nl is in geen geval verantwoordelijk voor het transport, noch aansprakelijk voor kosten of schade die daarvan om welke reden dan ook het gevolg zijn. De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor verzekering tegen onder andere risico´s van brand, diefstal, beschadiging, transportschade, vermissing of verlies van alle aan ikFix.nl ter beschikking gestelde materialen.
2. Verzekerd/Aangetekend transport: Client kan ervoor kiezen om een verzekering op het transport af te sluiten. De standaard verzekerde waarde is eur. 50,- of een eenmalige herlevering van het vermist geraakt onderdeel.
3. Om de verzendkosten zo laag mogelijk te houden werkt ikfix zo veel mogelijk met brievenbus pakketten.
De brievenbus dozen van ikfix.nl vallen precies binnen de Europese richtlijnen.
(Lengte 32.0cm x Breedte 28.0cm x Hoogte 3.2cm)
Als uw brievenbus onverhoopt kleiner is dan deze afmetingen zal het pakket niet worden afgeleverd en bij ons retour komen.
Om het pakket dan alsnog bij u afgeleverd te krijgen, moet deze per UPS verzonden worden. De kosten hiervoor komen voor rekening van de klant.

Garantie
1. De hardware garantie periode is op basis van de bij aanschaf overeengekomen garantie module. Indien geen module is overeengekomen is het onderdeel garantie van toepassing welke 3 maanden is. Deze gaat in op het moment dat het onderdeel gereed het depot bij ikFix.nl verlaat.
2. Garantie op Hardware is op basis van Carry-in, tenzij met de cliënt een onsite module is overeengekomen welke hier van afwijkt. verzending van klant naar ikfix.nl is op kosten van klant. Retourzending verzorgt ikfix.nl
3. Garantie afhandeling is gerelateerd aan de afgesproken module. Indien geen module is overeengekomen dan heeft de cliënt recht op de Apple part garantie afhandeling of de ikFix standaard garantie.
4. Indien door ikFix.nl geleverde onderdelen wordt aangesloten op niet-gespecificeerde apparatuur, dan vervalt de garantie op door ikFix.nl geleverde onderdelen.
4. Indien door ikFix.nl geleverde onderdelen plaatsings of handelingschade bevatten vervalt de garantie op door ikFix.nl geleverde onderdelen.
5. Ikfix.nl levert geen consumenten goederen maar elektronische componenten. Levering is derhalve niet onderhavig aan het consumentenrecht. Derhalve kunnen er afwijkende procedures zijn tbv verpakking, veiligheid & transport.
6. Bij een garantieaanvraag op een door ikfix.nl of MacRepair.nl geleverd onderdeel/component moet altijd het onderdeel én apparaat waarin onderdeel geplaatst is/moet worden, opgestuurd worden naar ikfix.nl/MacRepair.nl
7. Op de werking van geïnstalleerde software is nimmer enige vorm van garantie van toepassing. Voorts geeft ikFix.nl geen enkele garantie op het correct functioneren van software, dan wel het overeenkomstig aan de verwachting van cliënt functioneren van software.
8. Het volledig risico betreffende de kwaliteit van software, en alle mogelijk denkbare geleden schade ten gevolge van het installeren, gebruiken van software ligt volledig bij de cliënt.
9. Complicaties die optreden tijdens werkzaamheden, hetzij ten kantore van ikFix.nl/MacRepair, hetzij bij cliënt, die niet het gevolg zijn van verwijtbaar handelen van ikFix,nl vallen buiten de verantwoordelijkheid van ikFix.nl Voor kosten of andere geleden schade wordt op voorhand alle aansprakelijkheid van de hand gewezen. Eventuele meerkosten van reparatie worden doorgefactureerd aan cliënt.
10. ikFix.nl is nimmer verantwoordelijk voor verlies van gegevens op media van cliënt, of de schade die cliënt tengevolge hiervan lijdt.
11. ikFix.nl gaat er van uit dat cliënt zelf reserve kopieën van media heeft gemaakt, wanneer onderdelen in een apparaat worden geplaatst of een apparaat wordt aangeboden voor onderzoek of reparatie. Reservekopieën worden door ikFix.nl/MacRepair alleen gemaakt wanneer cliënt daar expliciet om verzoekt en indien mogelijk. ikFix.nl/MacRepair is niet verantwoordelijk voor het welslagen van het maken van kopieën en de werking van kopieën.
12. Onderzoeken, analyses en conclusies zijn momentopnamen. De door ikFix.nl/MacRepair verrichte onderzoeken, analyses en conclusies zijn alleen geldig op het moment van onderzoek en hebben geen geldigheid voor latere tijdstippen.
13. Gezien de aard en werking van computers kan ikFix.nl geen zekerheid verschaffen over het correct blijven functioneren van apparatuur na het moment van reparatie/aflevering. Gezien de materiaalkeuze van Apple voor haar apparatuur kan esthetische beschadiging bij reparatie soms niet geheel worden uitgesloten; ikFix.nl wijst verantwoordelijkheid hiervoor af.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Deze overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
2. In geval van geschillen is de rechtbank te Amsterdam bij uitsluiting bevoegd.

Privacybeleid IkFix
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 01-04-2015.
1. Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.
2. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van IkFix. U dient zich ervan bewust te zijn dat Ikfix niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
IkFix respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
3. Ons gebruik van verzamelde gegevens.
Gebruik van onze diensten.
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van IkFix of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
4. Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van IkFix of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
5. Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
Deze website maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van IkFix of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
6. Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.
7. Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Hieronder valt o.a. het WebwinkelKeur beoordelingen systeem. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
8. Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
9. Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.
10. Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.
11. Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.
12. Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
IkFix.nl
Lindengracht 60
020-7701809
klantenservice@ikfix.nl

Herroepingsrecht
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw ongeopende product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via klantenservice@ikfix.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Algemeen
1. ikFix is op geen enkele wijze verbonden met Apple Computer©Inc.
2. ikFix is een onafhankelijk bedrijf en geen Apple authorized Service Provider.

-